صفحه اول
در بارۀ «کسروی و کتاب بهائیگری او»
این کتاب نگاهی است بی‌طرفانه به آراء و اندیشه‌های احمد کسروی نویسنده و مورّخ مشهور و کتاب او «بهائیگری»، که در آن دین بهائی را مورد حمله و انتقاد قرار داده است.  بهائیت که یکصد و شصت سال پیش از سرزمین ما برخاسته، در سال‌های اخیر بیش از همیشه مطرح بوده و آگاهی و داوری در مورد آن حق همهء ایرانیان  است.  در میان صدها کتابی که در ردّ و یا اثبات این نهضت نگاشته شده طبعا کتاب پژوهشگر و مورّخ بنامی چون احمد کسروی بسیار انتطارها بر می‌انگیزد. 

در کتاب حاضر، نویسنده به بررسی کتاب «بهائیگری»  کسروی پرداخته و با آوردن شواهدی از آثار و اندیشه‌های بهائی، برای نخستین بار حقایقی را در معرض سنجش خوانندگان می‌گذارد. تنها با قضاوتی بی​طرفانه و منطقی است که می‌توان این نهضت را مورد داوری قرار داد.